Algemene Voorwaarden

 
 
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Fast Best coating gevestigd en kantoor houdende te Oirschot, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oirschot
 
 1. Toepasselijkheid.
a. Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
 
2. Totstandkoming
a. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging aan ons heeft geretourneerd of indien wij met de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevangen.
 
3. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en indien er van levering sprake is dan gelden onze prijzen af ons magazijn. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook
 
4. Omvang werkzaamheden en werkomstandigheden
a. De met ons gesloten overeenkomst omvat het gehele werk, zoals dit in onz aanbieding en/of opdrachtbevestiging is omschreven, alsook alle werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door ons redelijkerwijs  nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
b.  Onze wederpartij zal zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, Hinderwetten, andere overheidsvergunningen, aldus dat het door ons aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
c.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de materialen welke wij indien van toepassing voorafgaande aan de werkzaamheden aanleveren te allen tijde ons eigendom blijven en zullen afkomende materialen ook ons eigendom behouden.
 
5. De opdrachtgever verplicht zich:
a.  Dat wij direct met onze werkzaamheden op de overeengekomen datum, tijd en   plaats starten. De vloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn en dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De ondergrond dient vlak te zijn afgewerkt en dient voldoende poriën te hebben voor een goede hechting van onze producten. Deze mag dus niet zijn nagepoederd met cement en mag geen cementlijmlaag hebben.
b. Bij aanvang der werkzaamheden aanwezig te zijn en dient bij oplevering de werkbon van het applicatieteam te ondertekenen voor akkoord van de werkzaamheden. Indien er geen tekenbevoegde aanwezig is bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden kan er later geen aanspraak meer gemaakt worden op ontevreden resultaten.
c. Ervoor zorg te dragen dat bij werkzaamheden in binnenruimtes, dezen ruimtes glas- en waterdicht, alsmede tochtvrij zijn, de vloertemperatuur minimaal 13°C bedraagt en de vochtigheidsgraad niet hoger is dan 70% R.V.
d. Water, elektriciteit (220/380 Volt) voldoende verlichting en verwarming gratis tot ons ter beschikking te stellen en te houden.
e. Ervoor zorg te dragen dat de ruimtes waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van obstakels en zonder werkzaamheden van derde.
f. De toegangswegen tot de werkplaats in zodanige toestand te brengen c.q. te houden, voor de uitvoering van het benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen. De transportafstand van de losplaats tot de plaats van uitvoering, maximaal 5 meter bedraagt.
g. Ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden en uitharding, van de vloer ononderbroken kunnen plaatsvinden.
h. De extra kosten welke het gevolg zijn dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zoals hiervoor sub 3.a tot en met g weergegeven tekortschiet te voldoen.
i. Ervoor te zorgen dat de vloer en omgeving schoon is zodat er geen vuil op de vloer kan komen.j. Ervoor te zorgen dat de vloer niet zal worden betreden binnen door Fast Best coating gestelde uitharding tijd betreden en/of belast wordt.
k. Er voldoende en duidelijke verlichting in de ruimtes aanwezig is.
 
6. Ondergrond
a. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de nieuwe betonvloer, alvorens de systeemvloer daarop door ons wordt aangebracht, niet wordt verontreinigd met olie, vet, kalk, rubbersporen, siliconen en dergelijke, ten gevolge waarvan de hechting van de systeemvloer aan de betonvloer nadelig zou kunnen worden beïnvloed. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet hechten van de door ons aangebrachte systeemvloer aan de betonvloer welke is veroorzaakt door verontreinigingen als voormeld.
b. 1) Indien de kunststofvloer dient te worden aangebracht op een niet door ons geleverde c.q. te leveren cementgebonden ondergrond, dan dient deze cementgebonden ondergrond aan de volgende eisen te voldoen:
2) De ondergrond moet minimaal vier weken oud zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond mag, gemeten op 2 CM diepte, niet hoger liggen dan 2,5% R.V.;
 3) De ondergrond dient vlak en egaal te worden afgewerkt. De ondergrond mag niet zijn na gepoederd met cement en er mag geen cementlijm laag voorkomen;
4) Zand-cement-afwerklagen dienen goed hechtend te zijn en goed verdicht te zijn aangebracht. Voor zand-cement-specie afwerkvloeren adviseren wij een Portlandcement/scherpkantig rivierzand-verhouding van 1:3 à 31/2;
 5) Eventuele afschotten moeten in de ondergrond zijn aangebracht;
6) De ondergrond moet volkomen droog en schoon zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen en dergelijke mogen zich niet in en/of op de  ondergrond bevinden;
7) De ondergrond dient vrij te zijn van gietgallen, stortgaatjes, grindnesten, stortnaden, bekistingnaden en dergelijke;
8) De ondergrond moet zijn voorzien van de benodigde dilatatie- en/of  schijnvoegen;
9) De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de kunststofafwerklaag te voorkomen. Daartoe kan eventueel gebruik worden gemaakt van een waterdichte folie welke onder de ondergrond wordt  aangebracht;
c. Indien de cementgebonden ondergrond niet voldoet aan de hiervoor onder b.2 aangegeven eisen, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke daarvan het gevolg is.
d. De ondervloer zal vlak of onder afschot worden aangeleverd of dit wordt in de aanvraag of offerte aangegeven.
e. Wanneer er geen melding van gemaakt wordt bij de offerte of aanvraag zal de vloer vloervolgend worden aangebracht. De afvoerputjes en – goten dienen op gelijke hoogte te worden gesteld als de ondervloer.
f. Wanneer ondergronden verontreinigingen, optrekkend vocht of andere zaken bevatten die de kunststofvloer nadelig kunnen beïnvloeden zijn voor verantwoording van de opdrachtgever, mits dit vooraf is besproken en vastgelegd.
g. Constructieve- en bouwkundige- tekortkomingen zijn niet voor onze verantwoordelijkheid.
 
7. Meer- en minderwerk, extra kosten
a. De opdrachtgever kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts wijzigingen, die als zodanig zijn opgedragen en door ons zijn aanvaard, zullen voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal schriftelijk aan ons worden opgedragen, het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ons op verrekening daarvan onverlet.
b. Stagnatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 c. Als niet alles in 1 fase wordt uitgevoerd hier een meerprijs of toeslag voor berekend wordt.
d. Prijzen zijn gebaseerd op standaardkleuren, wijzigingen hierin zijn voor kosten opdrachtgever.
 
8. Levering
a. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn (uitgedrukt in werkbare dagen) waarbinnen het aangenomen werk moet worden opgeleverd, dan wel bij koop, de termijn waarbinnen het product dient te worden geleverd.
b. Opgegeven levertijden/termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken en na schriftelijke ingebrekestelling.
c. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit als geheel is uitgevoerd en daarvan opdrachtgever melding is gedaan.
d. De volgende omstandigheden zijn met name niet van invloed op de oplevering  *Indien buiten onze schuld enige onderdelen niet tegelijk met het overigens gereedkomen werk geleverd is. *Indien werkzaamheden van derden  noodzakelijk om een door de overheid vereistegoedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
e. Niet chemisch afval wordt op de werklocatie gestapeld achter gelaten en kosten voor afvoer hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
f. De door ons aan te brengen kunststofvloeren zijn industriële toepassingen welke op ambachtelijke wijze aangebracht worden. Door deze handmatige en intensieve bewerking mogen deze vloeren niet optisch beoordeeld worden.
g. Schijnvoegen en dilataties zullen we, indien opdracht hiervoor, repareren en  afdichten zodat een strak oppervlak ontstaat. Wanneer er een vervorming of scheuring plaatsvindt in de ondervloer zal zich te tonen in de kunststofvloer, waarvoor we geen verantwoording kunnen nemen.
h. Kunnen wij de dag van applicatie niet starten met de werkzaamheden dan zullen de verloren uren, incl. reistijd en reiskosten verrekenen, dit kan tevens consequenties hebben betreffende verder planning en opleveringsdatum.
 
9. Prijzen en betalingen
a. Ingeval een prijs wordt berekend per m2 gelegd vloeroppervlak, c.q. behandeld oppervlak, worden kolommen, voorsprongen en andere obstakels met een oppervlak van een halve m2 of minder als gelegd vloeroppervlak c.q. behandeld oppervlak berekend.
 b. De eerste betaling van 40% van de afgesproken prijs dient gelijk na tekenen van offerte betaald te worden. De betalingstermijn (deelfactuur) bedraagt steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan. Indien in de bevestiging staat opgenomen dient de aanbetaling minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
c. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze  wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de  vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand of gedeelte van de maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten inzake.
d. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 15% van de vordering met tenminste een minimum van € 150,00, die door ons worden gemaakt teneinde  nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
e. Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door ons aangegeven wijze.
f. Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen.
g. Reclames over de door ons aangebrachte vloeren/producten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.
h. Indien bij de oplevering tekortkomingen gemeld worden kan maximaal 5% van de totaalfactuur worden achtergehouden tot de klachten zijn opgelost.
 
10. Aansprakelijkheid
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van:
b. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;
c. Het feit dat onze wederpartij een door ons gelegde epoxy/PU vloer binnen 7 dagen nadat deze is gelegd betreedt en/of in gebruik stelt. “Fast best coating” systemen binnen 4 uur nadat deze is gelegd betreedt, in gebruik wordt genomen en belast met zware voorwerpen.
d. Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-, niet tijdig of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele plicht tot schadevergoeding steeds volledig voldaan  door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, schade ten gevolge van cosmetische afwijkingen en gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook. Deze beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld bij onze ondergeschikten.
e. Mochten wij in rechte tot enige schadevergoeding gehouden worden, dan is onze  aansprakelijkheid gemaximeerd op de aanneemsom welke overeenkomt met de  beschadigde of niet aan de specificatie voldoende oppervlakte, echter met een  maximum van € 25.000,00 (exclusief omzetbelasting).
f. Indien onze wederpartij gelardeerde is in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, worden haar daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.
g. Bij het niet nakomen van de afgesproken financiële verplichtingen, kan geen enkele aansprakelijkheid ons worden toegerekend.
 
11. Garantie en garantiegeschillen
a. De garantieduur bedraagt een periode van 1 jaar ofwel 12 maanden na oplevering van het project, dan wel het aantal jaren of maanden vermeld op  offerte of opdrachtbevestiging. De garantie is slechts geldig wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.
b. Garantie wordt verleend op hechting en slijtage die als vroegtijdig bestempeld mag worden. Niet onder garantie vallen normaal gebruik en slijtage van de vloer.     
c. Garantie wordt verleend op het systeem wat toegepast is en niet op het gebruik  en belasting hiervan, mits dit vooraf schriftelijk is vermeld en is aangevraagd als doelstelling. Uitzondering hierop is dat men redelijkerwijs vooraf op de hoogte was van de doelstelling van de vloer.
d. Garantie vervalt bij constructieve fouten in de bouwconstructie ofwel de ondergrond die door derden wordt aangeleverd.
e. Herstel van de vloer is alleen van toepassing op het gedeelte van de vloer waarbij de garantie van toepassing is vermeerderd met maximaal 100% van het oppervlakte welke gebreken vertoond.
f. Herstel van de vloer zal normaal gesproken tijdens werkuren gebeuren, tenzij de vloer waarop de garantie betrekking heeft op andere tijden is aangebracht.
g. Niet onder garantie vallen de volgende zaken mits deze niet vooraf gemeld zijn op de aanvraag en/of offerte: Chemische aantastingen, niet redelijk onderhouden c.q. schoonhouden dan wel belasten van de vloer, verkleuren door invloeden zoals zonlicht, chemische belasting of belasting tijdens het gebruik van de vloer, alsmede mechanische beschadigingen.
 
12. Geschillen
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.   
c. Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.

Klik op onderstaande afbeelding om de Algemene Voorwaarden van Fast Best coating te downloaden.